Privacyverklaring Wijkvereniging 't Veld

 

Inleiding

Per 25 mei 2018 treedt er nieuwe Europese regelgeving in werking voor privacyzaken: “Algemene Verordening Gegevensbescherming”. Uitgangspunt van de AVG is dat persoonsgegevens met zorg behandeld dienen te worden en geheim dienen te blijven.

 

Ook de wijkvereniging ‘t Veld moet hieraan voldoen.

Deze privacyverklaring geeft aan hoe we hier invulling aan geven, welke gegevens we bewaren, hoe we deze gebruiken en wie daar mee mogen omgaan. 

 

Beleid

·         De vereniging heeft voor haar functioneren een aantal persoonsgegevens nodig. Er worden niet meer gegevens bewaard dan nodig is voor het functioneren als vereniging. 

·         Gegevens worden niet gedeeld met derden.

·         Leden kunnen zich tot de ledenadministrateur richten om inzicht te krijgen wat over hun persoon is opgeslagen, ledenadministratie@wijkverenigingtveld.nl

·         De bestanden zijn op een (privé)server opgeslagen (in back-up mode) en zijn beveiligd met een wachtwoord.

·         De verklaring zal op de website van de vereniging worden geplaatst. Nieuwe leden worden bij inschrijving hierop gewezen. 

 

Wat wordt opgeslagen

De vereniging gebruikt een Excelbestand voor het beheer van de ledengegevens.

 

Het ledenbestand. Hierin is opgenomen:

Een uniek lidnummer, naam, voorletters, aanspreektitel, adres, postcode, woonplaats, mailadres, telefoonnummer, geboortedatum en datum van aanmelding. Daarnaast wordt hierin de betaling van de contributie van het lopend jaar bijgehouden.

 

Administratie verhuur.

Hier worden de volgende gegevens opgenomen:

NAW gegevens contactpersoon en factuuradres.

 

Deze gegevens bewaren wij conform de wettelijke termijnen.

 

Gebruik

De vereniging gebruikt het ledenbestand voor de verspreiding van nieuwsbrieven, contributienota’s en eventuele andere informatie brieven t.b.v. activiteiten van de vereniging.

 

Toegang gegevens

Het ledenbestand is in beheer bij de ledenadministrateur. De bestuursleden hebben ook toegang tot deze bestanden.

In het wijkgebouw is altijd een ledenlijst aanwezig ter inzage. Hierop zijn alleen NAW gegevens, telefoonnummer en lidmaatschapsnummer.

 

 

Website

De website van de vereniging is in beheer door een bestuurslid. 

 

Op de website van de vereniging, kunnen foto’s en/of namen voorkomen van leden en niet leden die hebben deelgenomen aan activiteiten van de vereniging. Indien men achteraf bezwaar heeft kan men dit melden bij de ledenadministrateur.

 

Vastgesteld op 17 december 2018.

 

Contactgegevens:
E-mail                          : info@wijkverenigingtveld.nl

Bezoekadres   : Rietveldseweg 31, 4107 LJ  Culemborg 

Ledendaministratie

E-mail                          : ledenadministratie@wijkverenigingtveld.nl